Mobilfunkmarke Base startet mit BBDO neu durch | BBDO Group Germany